บริการตั้งวางเครื่อง Server บริการห้อง Server farm บริการฝากเว็บไซต์ บริการออกแบบเว็บไซต์ โปรเอ็นออนไลน์
จดทะเบียนโดเมนเนม
โอนย้ายโดเมนเนม
ต่ออายุโดเมนเนม
จัดการเกี่ยวกับโดเมนเนม
โดเมนเนมสำหรับลูกค้า
เข้าสู่ระบบ
เกี่ยวกับโดเมนไทยดอทโออาร์จี
หน้าแรก

พบข้อเสนอที่น่าสนใจ
LIVE RADIO
Proen Shop
     
 
ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการวางนโยบายศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทยครั้งที่ 1/2543 วันที่ 31 สิงหาคม 2543 เห็นสมควรให้การจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ ".CO.TH" ของแต่ละ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถกระทำได้มากกว่า 1 ชื่อ โดยชื่อที่สามารถจดได้นอกเหนือจากชื่อ/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อบริษัทจะต้องเป็นชื่อทางการค้า (Tradename/Trademark) ที่มีการจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยระเบียบดังกล่าวนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 เป็นต้นไป รายละเอียด และ ข้อแตกต่างระหว่างการจดทะเบียนโดเมนเนม ".COM" กับ ".CO.TH"

การจดทะเบียนภายในประเทศ
จะได้นามสกุลโดเมนเนมเป็น ".CO.TH", ".OR.TH", ".AC.TH", "IN.TH" ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเวปไซค์ดังกล่าวเป็น องค์กรของประเทศไทยโดยแบ่งรายละเอียดดังต่อไปนี้การจดทะเบียนภายในประเทศวิธีการ Confirm Register Domain name

- นามสกุล ".CO.TH" มีคนจดมากกว่าชนิดอื่นๆ เป็นเวปไซค์ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป การจดทะเบียนชื่อโดเมน ต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อบริษัท หรือชื่อย่อของชื่อบริษัท ซึ่งจดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นการจดทะเบียนจึงต้องใช้สำเนาใบทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบรับรอง หรือสำเนาใบ ภ.พ. 20 เป็นหลักฐาน
ค่าบริการ 1,000 บาทต่อปี
- นามสกุล ".OR.TH" ใช้ทำเวปไซค์ของส่วนราชการ และชื่อโดเมนต้องเป็นชื่อขององกร หรือตัวย่อของชื่อองค์กรนั้นๆ ต้องใช้สำเนาเอกสารทางราชการเป็นหลักฐานการจดทะเบียน
ค่าบริการ 1,000 บาทต่อปี
- นามสกุล ".AC.TH" เป็นเวปไซค์ของสถานศึกษาต่างๆ ชื่อของโดเมนที่จดทะเบียนต้องเป็นชื่อของสถานศึกษานั้นๆ หรือชื่อย่อของชื่อสถานศึกษา ใช้สำเนาเอกสารการขออนุญาตก่อตั้งสถานศึกษาเป็นหลักฐาน
ค่าบริการ 1,000 บาทต่อปี
- นามสกุล ".IN.TH" เป็นเวบไซค์ของบุคคลธรรมดาโดยทั่วไป ชื่อโดเมนจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่เป็นหลักฐานการจดทะเบียน
ค่าบริการ 1,000 บาทต่อปี
หมายเหตุ การจดครั้งแรกจะต้องจดอย่างหน่อย 2 ปี ครับ 

© Proimage Engineering and Communication Co.,Ltd. All right reserved.
72 CAT Telecom Tower, Charoen Krung Road, Bangrak, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel. 0 2690 3888 Fax : 0 2690 3535 Email
info@domainthai.org