บริการตั้งวางเครื่อง Server บริการห้อง Server farm บริการฝากเว็บไซต์ บริการออกแบบเว็บไซต์ โปรเอ็นออนไลน์
จดทะเบียนโดเมนเนม
โอนย้ายโดเมนเนม
ต่ออายุโดเมนเนม
จัดการเกี่ยวกับโดเมนเนม
โดเมนเนมสำหรับลูกค้า
เข้าสู่ระบบ
เกี่ยวกับโดเมนไทยดอทโออาร์จี
หน้าแรก

พบข้อเสนอที่น่าสนใจ
LIVE RADIO
Proen Shop
     
 
Policy


เนื้อหาในหน้านี้จะเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและประเด็นสำคัญต่าง ๆ เอกสารนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ง่าย ต่อการค้นหาหัวข้อตามความสนใจของผู้ใช้

** THNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และบังคับใช้นโยบายใหม่ย้อนหลัง

ด้านล่างนี้จะเป็นหัวข้อศัพท์สำคัญและคำอธิบาย

ประเภทของการจดโดเมนเนม : ใครๆก็สามารถขอจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมลำดับที่สามภายใต้ .th ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ THNIC เพื่อนำไปใช้งานได้

ผู้ถือครองโดเมนเนม : โดเมนเนมแต่ละชื่อจะต้องมีผู้ถือครอง ซึ่งหมายถึง "ตัวแทนขององค์กร" (Organizational contact) หรือ "ผู้ดูแลด้านการบริหาร" (Administrative contact)

ก่อนที่บุคคลใดจะส่งใบสมัคร : ผู้นั้นจะต้องทำการตรวจสอบว่า มีเนมเซิร์ฟเวอร์อย่างน้อยสองตัว ที่ได้รับการติดตั้งข้อมูลของโดเมนที่ต้องการขอจดทะเบียนชื่อ และทำงานได้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร มิฉะนั้นกระบวนการในการลงทะเบียนจะไม่ได้รับการดำเนินการต่อไป

ค่าธรรมเนียมและใบเสร็จรับเงิน : โดเมนเนมแต่ละชื่อจะมีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมรายปี THNIC จะส่งใบเรียกเก็บเงินไปยังผู้ที่เป็นตัวแทนติดต่อตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร

การจัดการลำดับของคำร้อง : THNIC ถือหลักปฏิบัติต่อคำร้องทุกรายด้วยหลัก คือ ผู้ที่ส่งใบแบบฟอร์มคำร้องมาก่อนจะได้รับการบริการก่อน ผู้ส่งคำร้องจะเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความถูกต้องของข้อมูล ดังนั้นผู้ส่งคำร้องจะต้องทำการตรวจสอบทุกข้อความที่ถูกกรอกลงในแบบฟอร์ม

การขอเปลี่ยนหรือลบชื่อโดเมนเนม ให้ใช้กระบวนการเดียวกับการลงทะเบียนใหม่ เว้นแต่ในบางสถานการณ์ หรือคำร้องพิเศษ ที่ร้องขอจากผู้ลงทะเบียน
.
ผู้ถือครองโดเมนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งคำร้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อ โดเมนเนมที่ถือครอง เช่น การเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์ การเปลี่ยนผู้ดูแล หรือ การเปลี่ยนสถานที่ติตต่อ เป็นต้น

ขั้นตอนการลงทะเบียน : โดยปกติ THNIC จะใช้เวลา 3 วันทำการ ในการลงทะเบียน สำหรับแบบฟอร์มการขอลงทะเบียนที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามกฏการลงทะเบียน

การยกเลิกการลงทะเบียน : THNIC สามารถจะลบโดเมนเนมภายใต้ .th ได้เมื่อ

   1. เป็นคำร้องขอจากผู้ถือครองโดเมนเนม โดยผู้ถือครองโดเมนเนมที่ต้องการลบโดเมนเนม สามารถส่งคำร้องมาได้โดยใช้แบบฟอร์มของ THNIC

   2. ผู้ถือครองโดเมนเนม ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมรายปีภายใน 30 วันนับแต่วันถึงกำหนดชำระ

   3. การลงทะเบียนใด ๆ สามารถถูกเพิกถอนได้ ด้วยคำสั่งจากศาล โดเมนเนมที่ถูกลบชื่อจะถูกเปิดให้กับ ผู้ที่ต้องการ โดยผู้ต้องการสามารถส่งคำร้องขอได้ทันทีหลังการลบชื่อนั้น

ความรับผิดชอบต่อโดเมน : ผู้ที่ขอลงทะเบียนชื่อโดเมน จะต้องรับผิดชอบในทุกกรณีในฐานะที่เป็นผู้ทรงสิทธิ์ต่อชื่อนั้น การส่งคำขอลงทะเบียนชื่อโดเมนถือเป็นการรับรองต่อ THNIC ว่าผู้ขอลงทะเบียนมีสิทธิทั้งมวลที่จะใช้ชื่อนั้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้ขอจะต้องแน่ใจว่า เขา/เธอ ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องในฟอร์มการสมัคร และจะถือสิทธิทั้งมวลที่จะใช้ชื่อนี้ดังที่แสดงไว้ในแบบฟอร์ม ผู้ทรงสิทธิจะกัน THNIC ออกจากความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งเป็นผลจากการใช้โดเมนเนมของผู้ทรงสิทธิ ดังนั้นถือว่า THNIC ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ในการพิสูจน์ และยืนยันการใช้สิทธิในชื่อโดเมน

การโอนโดเมนเนม : โดเมนเนมควรจะถูกใช้โดยผู้ถือครอง หรือบุคคลใด ๆ ที่อ้างไว้ในใบสมัครเท่านั้น THNIC จะไม่โอน หรือให้คำอนุญาตบุคคลใด ๆ เพื่อโอนโดเมนเนม และจะไม่รับผิดชอบต่อการโอนโดเมนเนมโดยสิ้นเชิง

การแก้ไขข้อขัดแย้ง : THNIC จะไม่เป็นตัวกลางในข้อขัดแย้งใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ถือครองโดเมนเนม ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครขอลงทะเบียน โดเมนเนมแต่ละราย ในการสืบค้นในระบบลงทะเบียนของ THNIC ก่อนที่จะเลือกโดเมนเนม และ THNIC จะไม่รับผิดชอบในชื่อที่ถูกเลือกโดยผู้สมัครแต่ละราย หากมีการพบภายหลังว่า มีความไม่เหมาะสมจากบุคคลอื่น ๆ อย่างไรก็ตามหากมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ระหว่างกระบวนการลงทะเบียน THNIC จะหยุดกระบวนการไว้ก่อนจนกระทั่งข้อขัดแย้งนั้น ๆ สิ้นสุดลง โดยต้องมีการลงชื่อ ในข้อตกลงทางกฎหมาย เป็นลายลักษณ์อักษร จากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย รวมทั้งจากศาล และได้ส่งมาถึง THNIC เรียบร้อย

พันธะของ THNIC : THNIC ไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย และในการปฏิบัติงาน ต่อความเสียหายในการใช้งาน การขัดข้องในการดำเนินธุรกิจ หรือการณ์ใด ๆ โดยทางอ้อม ทางพิเศษ โดยบังเอิญ หรือเป็นผลที่สืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียกำไรที่พึงได้) ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำในรูปแบบใดทั้งในการทำสัญญา การละเมิด (รวมถึงการกระทำโดยประมาท) หรืออื่นใดก็ตาม แม้ว่า THNIC จะได้รับคำแนะนำ ให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นนั้นก็ตาม

Online Shop

THNIC ให้บริการลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่ ดังนี้

co.th สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการลงทะเบียนโดเมนเนมจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย

in.th สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป

ac.th สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย

go.th สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย

net.th สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ISP) ซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดบริการจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) หรือผู้ได้รับสิทธิ์ในการให้บริการจาก ISP โดยมีหนังสือยืนยันจากISP นั้น ๆ

or.th สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร

mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร

การตั้งชื่อโดเมน : โดเมนเนมแต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข (a-z, 0-9) อย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 24 ตัว โดเมนเนมสามารถมีตัวอักษรพิเศษ คือ ยัติภังค์ (เครื่องหมายขีดสั้น ๆ ที่ใช้เชื่อมคำผสมหรืออื่น ๆ (-) แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ นอกจากนี้ชื่อที่เลือกนั้น จะต้องเหมือนกับชื่อเต็ม หรือชื่อย่อที่ใช้จดทะเบียนองค์กรมากที่สุด

จำนวนโดเมนเนม : แต่ละองค์กรสามารถที่จะขอลงทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อจากทุกหมวดหมู่ที่ให้บริการนั้น

การแจ้งข้อมูลเท็จ : THNIC ถือเป็นความผิดในเรื่องการแจ้งข้อมูลเท็จในการขอลงทะเบียนโดเมนเนม และหาก THNIC ทราบเรื่องดังกล่าว THNIC สงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกโดเมนเนมนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือครองโดเมนเนมทราบล่วงหน้า และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ แก่ผู้ถือครองโดเมนเนมนั้น

ข้อมูลบน WHOIS : THNIC บรรจุข้อมูลของโดเมนเนมที่ได้รับการลงทะเบียนทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูล WHOIS ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถสืบค้นได้โดยคำสั่ง whois (who is) จากเชลล์แอคเคาท์ใด ๆ หรือจากเว็บเพจ whois ของ THNIC ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการรู้ถึงผู้ที่ใช้โดเมนเนม "thnic.net" ก็พิมพ์ "whois -h whois.thnic.net thnic.net" ที่พร้อมพ์ของเชลล์แอคเคาท์ของผู้ใช้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นชื่อเต็มของผู้ถือครองโดเมนเนม (ผู้บริหารโดเมนเนม) ผู้ดูแลฝ่ายเทคนิค และผู้ติดต่อสำหรับการเก็บเงิน (billing contact) รวมทั้งชื่อโฮสต์ (เนมเซิร์ฟเวอร์) ที่ให้บริการเนมเซอร์วิสแก่โดเมนเนมนั้น

ความเป็นส่วนตัว : THNIC ถือสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลในฐานข้อมูล WHOIS แก่สาธารณชน ทั้งในลักษณะที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ จากการเรียกดูด้วยฟอร์มออนไลน์

การป้องกันเมล์ขยะ : การส่งเมล์ขยะถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ THNIC สงวนสิทธิในการเพิกถอน การลงทะเบียนของโดเมนเนมใด ๆ ที่พบว่ามีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกกฎหมาย รวมทั้งใช้โจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งอีเมล์ขยะที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การพิจารณานี้ ไม่นับกรณีที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ลงแอดเดรสอีเมล์ เพื่อการตอบกลับจำนวนมาก อันเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานของเจ้าของอีเมล์ 

© Proimage Engineering and Communication Co.,Ltd. All right reserved.
72 CAT Telecom Tower, Charoen Krung Road, Bangrak, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel. 0 2690 3888 Fax : 0 2690 3535 Email
info@domainthai.org